انواع نهال بادام

بادام در اوایل سال 4000 قبل از میلاد مسیح ، بومی بومی آسیای میانه و جنوب غربی است و در دهه 1840 به کالیفرنیا معرفی شد. بادام ( Prunus dolcis ) برای استفاده در شیرینی .

کالاهای پخته شده و شیرینی پزی و روغن فرآوری شده از مهره دارای جوایز ارزنده ای هستند.

این میوه های سنگی که از درختان بادام در حال رشد استفاده می شوند نیز به تعدادی از بیماریهای جسمی کمک می کنند و در داروهای مردمی برای همه چیز از درمان سرطان گرفته تا ذرت تا زخم استفاده می شود.

نهال بادام

نهال بادام ربیع

برای اطلاع بیشتر  از خرید نهال بادام ربیع (نحوه کاشت نهال بادام ربیع)واطلاع از قیمت نهال بادام ربیع و همچنین مشاوره احداث باغات نهال بادام ربیع نهالستان آراز نهال اعلام امادگی میکند

نهال بادام کاغذی

برای اطلاع بیشتر  از خرید نهال بادام کاغذی(نحوه کاشت نهال بادام کاغذی)واطلاع از قیمت نهال بادام کاغذیو همچنین مشاوره احداث باغات نهال بادام کاغذی نهالستان آراز نهال اعلام امادگی میکند

نهال بادام شکوفه

برای اطلاع بیشتر  از خرید نهال بادام شکوفه(نحوه کاشت نهال بادام شکوفه)واطلاع از قیمت نهال بادام شکوفهو همچنین مشاوره احداث باغات نهال بادام شکوفهنهالستان آراز نهال اعلام امادگی میکند

نهال بادام شاهرودی

برای اطلاع بیشتر  از خرید نهال بادام شاهرودی(نحوه کاشت نهال بادام شاهرودی)واطلاع از قیمت نهال بادام شاهرودیو همچنین مشاوره احداث باغات نهال بادام شاهرودی نهالستان آراز نهال اعلام امادگی میکند

برای اطلاع بیشتر  از خرید نهال بادام اذر(بادام دیرگل)نحوه کاشت نهال بادام دیرگل)واطلاع از قیمت نهال بادام دیرگل همچنین مشاوره احداث باغات نهال بادام دیرگل نهالستان آراز نهال اعلام امادگی میکند

برای اطلاع بیشتر  از خرید نهال بادام یلدا نحوه کاشت نهال بادام یلدا واطلاع از قیمت نهال بادام یلدا همچنین مشاوره احداث باغات نهال بادام یلدا هالستان آراز نهال اعلام امادگی میکند

برای اطلاع بیشتر  از خرید نهال بادام تونو (نحوه کاشت نهال بادامتونو)واطلاع از قیمت نهال بادام تونو و همچنین مشاوره احداث باغات نهال بادام تونو  نهالستان آراز نهال اعلام امادگی میکند

برای اطلاع بیشتر  از خرید نهال نحوه کاشت نهال بادام حریر واطلاع از قیمت نهال بادام حریر همچنین مشاوره احداث باغات نهال بادام حریر نهالستان آراز نهال اعلام امادگی میکند

برای اطلاع بیشتر  از خرید نهال بادام پسته نحوه کاشت نهال بادام پستهواطلاع از قیمت نهال بادام پستههمچنین مشاوره احداث باغات نهال بادام پسته نهالستان آراز نهال اعلام امادگی میکند

آراز نهال